Algemene voorwaarden en informatie voor de klant

I. Algemene voorwaarden
§ 1 Algemene bepalingen
(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor overeenkomsten die u met ons als aanbieder (OK Living GmbH & Co. KG) sluit via de website ok-living.de. Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden die door u worden gebruikt.
(2) Een consument in de zin van de onderstaande bepalingen is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die in hoofdzaak noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst
(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.
(2) Reeds met de plaatsing van het desbetreffende product op onze website doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst via het online winkelwagensysteem onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden.
(3) De overeenkomst komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de desbetreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen aan te brengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht weergegeven.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de overzichtspagina van uw bestelling in onze webwinkel of naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling geleid.
Indien u wordt doorverwezen naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maak daar dan de overeenkomstige keuze of voer uw gegevens daar in. Tot slot krijgt u de bestelgegevens te zien als besteloverzicht op de website van de aanbieder van het systeem van onmiddellijke betaling of nadat u bent teruggeleid naar onze webwinkel.
Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling via de betreffende knop ("kopen" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u zich rechtsgeldig akkoord met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
(4) De verwerking van de bestelling en de toezending van alle in verband met het sluiten van de overeenkomst vereiste informatie geschieden per e-mail, gedeeltelijk geautomatiseerd. U dient er zich derhalve van te vergewissen dat het door u opgegeven e-mailadres juist is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat deze niet door spamfilters wordt tegengehouden.

§ 3 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.
(2) De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.
(3) Indien u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:
a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is een verpanding of een eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.
b) U mag de goederen in het kader van uw normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop toekomt aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Voor zover u echter uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.
c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehoudsgoederen verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.
d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden is aan ons.

§ 4 Garantie
(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.
(2) Als consument wordt u verzocht de zaak bij aflevering onmiddellijk op volledigheid, uiterlijk waarneembare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.
(3) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:
a) Uitsluitend onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen voor de kwaliteit van de zaak, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.
b) In geval van gebreken zullen wij, naar onze keuze, garantie verlenen door herstel of nalevering. Indien het verhelpen van het gebrek mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een korting eisen of de overeenkomst opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede vergeefse poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek dan wel uit de overige omstandigheden iets anders voortvloeit. In geval van reparatie zijn wij niet verplicht de meerkosten te dragen die ontstaan door het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, voor zover het vervoer niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.
c) De garantieperiode bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:
- voor aan ons toerekenbare, door schuld veroorzaakte schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben aangenomen;
- in het geval van zaken die overeenkomstig hun gangbare gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
- in geval van wettelijke regresrechten die u op ons heeft in verband met gebreksrechten.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt ontzegd (beginsel van de gunstigste regeling).
(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties met ons, alsook de bevoegde rechtbank is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om een vordering in te stellen bij een andere bevoegde rechtbank blijft onverlet.
(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

________________________________________
II. Informatie voor de klant
1. Identiteit van de verkoper
OK Living GmbH & Co. KG
Upstallstraße 13
14772 Brandenburg
Duitsland
E-mail: info@ok-living.nl

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.
Wij zijn bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumentenzaken.

2. Informatie over de totstandkoming van de overeenkomst
De technische stappen voor het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Totstandkoming van de overeenkomst" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Taal van de overeenkomst, opslag van tekst van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst is in het Duits opgesteld.
3.2. Wij slaan niet de volledige tekst van de overeenkomst op. Alvorens de bestelling via het online winkelwagensysteem te verzenden, kunnen de gegevens van de overeenkomst worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten
De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingswijzen
5.1. De in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.
5.2. De gemaakte verzendkosten zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in het respectieve aanbod worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en zijn extra door u te dragen, tenzij gratis levering is toegezegd.
5.3. De betalingswijzen die u ter beschikking staan, staan vermeld onder een overeenkomstig aangeduide knop op onze website of in het respectieve aanbod.
5.4. Voor zover in de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is bepaald, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden
6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstig aangeduide knop op onze website of in het respectieve aanbod.
6.2. Indien u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte zaak tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de verzending uit te voeren.
Indien u ondernemer bent, geschiedt levering en verzending voor uw risico.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken
De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepalingen "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).
Deze Algemene Voorwaarden en informatie voor de klant zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van aanmaningen. Voor meer informatie, zie: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
laatste update: 27.10.2020